Интерактивно видео: Кои се начините за избор на судии, за нивно напредување во повисок суд и за нивно разрешување?

wood court still life judge

Facebook
Twitter
LinkedIn