Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија се најзначајните трговски партнери за Македонија

Увоз - извоз
Facebook
Twitter
LinkedIn