Успешна регистрација!

Ти благодариме за пријавата на Отворениот повик за креирање на дигитална алатка која ќе помогне за решавање на локални проблеми. 

По затворањето на повикот, нашата комисија ќе ги разгледа сите пријави, ќе ги избере учесниците после што сите апликанти ќе бидат информирани за статусот на нивната апликација.