Правото на здравствена заштита е основно човеково право. Пациентот и лекарот се еднаков дел од сложувалката на здравствениот систем.

Роми, здравствени иституции, доктори, пристап до здравство, неповолен статус

Правото на здравствена заштита е основно човеково право. Пациентот и лекарот се еднаков дел од сложувалката на здравствениот систем.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.