За поголема рамноправноста на жените во лостовите на моќта Владата изготви акциски план за 50% учеството на жените во изборниот процес до 2020 година

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.