Увоз - извоз

Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија
Ова се петте најзначајни трговски партнери на нашата држава
Над 45% од вкупниот извоз е за Германија, а од оваа земја увезуваме 15% од стоките и услугите
Македонија има негативен трговски биланс, односно увезува далеку повеќе стоки отколку што извезува
Во 2018 од нашата држава во странство извезени биле стоки и услуги во вредност од 7.594.300.000 долари, а извозот бил 9.222.500.000 долари
Во 1992 година покриеноста на извозот со увозот била 99,4%
Рекорден пад има во 2009 од само 53,4%, а во 2018 повторно се искачува достигнувајќи 76,3%

Увоз – извоз

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.