Параправниците од ИРИЗ им го олеснуваат пристапот до здравствени услуги на Ромите.

Организацијата ИРИЗ од Шуто Оризари, бесплатна правна помош, леснуваат пристапот до здравствените услуги на Ромите, менување на наративот, до организацијата се обраќаат околу 300 граѓани, езаконска наплата, јазична бариера, дискриминација, неквалитетна услуга, Амет Јашар, параправник, патронажни сестри, Фадиљ Џемаил, проектен координатор.

Параправниците од ИРИЗ им го олеснуваат пристапот до здравствени услуги на Ромите.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.