Невработеност на млади

Во земјава, младите може да се поделат на две групи

Оние кои немаат работа и активно бараат работа

И оние кои немаат работа и не бараат работа

75.667 млади биле пријавени како невработени во 2018 година

Од нив, најголем број невработени биле жени

Просекот на невработеност кај младите
во земјите на ОЕЦД изнесува 13,6%

Но земјава не заостанува зад земјите во Западен Балкан
каде невработеноста на младите е исто така висока

Причините за невработеноста се несоодветните
вештини со потребите на пазарот и емиграцијата

Препораките се образовниот систем
да се прилагоди на потребите на пазарот на труд

Невработеност на млади

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.