Непрочистени води

Македонија не само што не се грижи за воздухот туку неконтролирано ги загадува и водите

99.7 отсто од водата што се користела во индустријата во 2016 била испуштена без да се прочисти

Од вкупното количество на употребена вода за технолошки намени, само незначителни 0.3 % биле прочистени

Тоа значи дека индустриските објекти испуштиле вкупно 3.669.640 метри кубни загадена вода

Непрочитената вода може да ги загади изворите на питка вода или да ги загади насадите со земјоделски култури

Непрочистени води

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.