Најзасегнати во пандемијата се лицата кои живеат во супстандардни живеалишта и населби, со фокус на ромските средини

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.