Македонија заостанува во развој на социјалното претприемништво. Социјалните претпријатија учествуваат со 10% во вкупниот БДП на ЕУ.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.