Повеќе од 500.000 граѓани поткупиле некого барем еднаш минатата година

На повеќе од 600.000 граѓани им бил побаран поткуп барем еднаш во 2017

Извор: Рефлектор

Повеќе од 500.000 граѓани поткупиле барем еднаш минатата година

Извор: Рефлектор

Коруптивниот притисок врз граѓаните се зголемил за 5,8% повеќе од 2016

Извор: Извештај за проценка на корупција во Македонија (2018)

38,5% од граѓаните го градат мислењето за корупцијата врз основа на информации од медиумите

Извор: Извештај за проценка на корупција во Македонија (2018)

Граѓаните не ја рангираат корупцијата како клучен проблем

(Најголеми проблеми во Македонија)

-невработеност
-политичка нестабилност
-ниски приходи

Извор: Извештај за проценка на корупција во Македонија (2018)

Македонија во 2007 ја ратификуваше Конвенцијата на ООН, со што се приклучи во и глобалната борба против корупција

Повеќе од 500.000 граѓани поткупиле некого барем еднаш минатата година

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.