Freedom House

Македонија е неславен рекордер на Балканот по падот на степенот на демократија
Извештајот на Фридом Хаус покажа дека демократијата е вратена на нивото од 2001
Земјата има транзициски хибриден режим кој може да премине во автократски
Македонија има полоша оценка од Албанија, Црна Гора и Србија, а подобра само од Косово и БиХ
Главните причини се политичката криза, недостигот на политички дијалог, контроверзно функционирање на институциите
Оценето е дека во Македонија нема слобода на медиумите
Според Фридом хаус, враќањето на декомратскиот пат зависи од способноста на државата за спроведување системски реформи
Потребно е воспоставување на владеењето на правото и борба против корупцијата
Клучно е воспоставување на стабилна и реформски ориентирана Влада

Freedom House

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.