Европската комисија единствениот европски бројот за итни случаи првпат го споменува во 2007, кога констатира дека тој сè уште не е воведен

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.