Дијалектите најдобро го рефлектираат природниот развој на јазикот, но и неговото богатство

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.